Çerez Örnek
canlı destek

Sürekli Geliştirme Komisyonları

E.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü Sürekli Geliştirme Komisyonları, Görevleri ve Üyeleri

Komisyon toplantılarında kullanılması gereken tutanak şablonu için tıklayın

Komisyonlar

Görev Tanımları

Komisyon Üyeleri

Akreditasyon ve Kalite Komisyonu

 1. Özdeğerlendirme raporunun hazırlanması
 2. Komisyonlar arası koordinasyonun sağlanması
 3. Öğretim kadrosunun analizi
 4. Tüm sürekli iyileştirme komisyonlarından özdeğerlendirme raporlarının dönemlik olarak istenmesi.

 

Prof. Dr. Figen ERTEKİN

Prof. Dr. Nurcan KOCA

Prof. Dr. İlkin ŞENGÜN

Prof. Dr. Gülten GÜNDÜZ TİRYAKİ

Prof. Dr. Özgül ÖZDESTAN OCAK

Doç. Dr. Seher KUMCUOĞLU (Koordinatör)

Doç. Dr. Sırma YEĞİN

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ŞİMŞEK

Arş. Gör. Dr. Müge URGU ÖZTÜRK

Arş. Gör. Dr. Onur ÖZDİKİCİERLER

Eğitim Komisyonu

 1. Ders ve derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi
 2. Öğretim Kadrosu ve yük özetinin güncellenmesi
 3. Derslerin MÜDEK ölçütlerine göre değerlendirilmesi
 4. Lisans öğrencilerinin LYS derecelerinin saptanması
 5. Lisansüstü öğrencilerin ALES derecelerinin saptanması
 6. Yatay ve dikey geçişlere ait bilgilerin belirlenmesi
 7. Lisans eğitim programının güncellenmesi
 8. Geriye dönük öğrenci bilgi sisteminin değerlendirilmesi.
 9. Dönem başlarında danışman-öğrenci toplantılarının yapılarak tutanak hazırlanmasının sağlanması.
 10. Başarı istatistiklerinin yıllara göre belirlenmesi.
 11. Eğitim amaçları, misyon ve vizyonun güncellenerek öğrencilere duyurulması (web sayfası, MÜDEK panosu)
 12. Ölçme değerlendirme sonuç raporlarının değerlendirilerek, akreditasyon komisyonu ve Bölüm akademik kurulunun bilgilendirilmesi ve elde edilen kazanımların iç paydaş çevriminde kullanılması.
 13. MÜDEK Ölçüt 3, MÜDEK çıktılarının yeniden değerlendirilmesi ve yeni program çıktılarının belirlenmesi.
 14. Program çıktılarının MÜDEK çıktıları doğrultusunda güncellenmesi ve gerekli eklemelerin yapılması.
 15. Öğrenci-danışman toplantı sonuçlarına göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirmelerin iç paydaş döngüsüne yansıtılması.
 16. 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile toplantı yapılarak eğitim amaçlarının ve program çıktılarının güncellenmesi

Prof. Dr. Figen ERTEKİN

Prof. Dr. Şebnem TAVMAN

Prof. Dr. Meltem SERDAROĞLU

Prof. Dr. Taner BAYSAL

Prof. Dr. Sibel KARAKAYA

Prof. Dr. Yeşim ELMACI

Prof. Dr. Duygu KIŞLA

Prof. Dr. İlkin ŞENGÜN

Doç. Dr. Seher KUMCUOĞLU

Doç. Dr. S. Nur DİRİM

Doç. Dr. Sırma YEĞİN

Dr. Öğr Üyesi Şebnem ŞİMŞEK

 

 

Bitirme Tezi Komisyonu

 1. Bitirme tezlerinin ilanı
 2. Öğrencilerin bitirme tezine kayıtlanması
 3. Bitirme tezi formatının güncellenmesi.
 4. Poster hazırlama kural ve ilkelerinin güncellenmesi
 5. Bölümde yapılan bitirme tezlerinin arşivlenmesi
 6. Bitirme tezi ve sunumlarının sayısının ve niteliğinin (araştırma-derleme) yıllara göre raporlanması.
 7. Mezuniyet aşaması anketlerinin bitirme tezi danışmanları tarafından yapılması, değerlendirilmesi ve bilişim komisyonuyla işbirliği yapılarak anketlerin değerlendirilmesi.
 8. TÜBİTAK destekli bitirme tezlerinin kayıtlarının tutulması
 9. Çok disiplinli bitirme ödevlerinin verilmesinin organizasyonu

Prof. Dr. Gülten GÜNDÜZ TİRYAKİ

Doç. Dr. Safiye Nur DİRİM

Arş. Gör. Ömer Faruk ÇOKGEZME

Arş.Gör.Dr. Hülya İLYASOĞLU BÜYÜKKESTELLİ

 

 

Endüstriyel İlişkiler Komisyonu

 1. Endüstri Danışma Kurulu (EDK) toplantılarının yapılması ve mezunlarda istenen özelliklerin belirlenmesi, sonuçların değerlendirilerek eğitim amaçlarının güncellenmesi
 2. Endüstri Danışma Kurulu’nun yenilenmesi.
 3. Staja ilişkin konular ve staj anketlerinin düzenlenmesi
 4. Yıllara göre staj yapılan yerlerin listelerinin güncellenmesi.
 5. Teknik gezilere ilişkin düzenlemelerin yapılması
 6. İşveren ile mezun arasında ara yüzey oluşturulması
 7. Bitirme tezlerinin de sunulacağı “Gıda Sektöründe Üniversite Sanayi Paylaşımları” toplantısının organizasyonu.
 8. “Kariyer Günleri” toplantılarının düzenlenmesi ve dökümante edilmesi.
 9. İşveren anketlerinin düzenlenmesi ve uygulanması
 10. İşveren anketlerinin yapılması ve bilişim komisyonuyla işbirliği yapılarak anketlerin değerlendirilmesi.
 11. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının EDK ile paylaşılarak eğitim amaçlarının güncellenerek eğitim komisyonuna sunulması.

Prof. Dr. Gülden OVA

Prof. Dr. Taner BAYSAL

Prof. Dr. Sibel KARAKAYA

Prof. Dr. Yekta GÖKSUNGUR

Prof. Dr. Filiz İÇİER

Prof. Dr. Nurcan KOCA

Doç. Dr. Seda ERSUS

Doç. Dr. Gülen YILDIZ TURP

Dr. Öğr. Üyesi Fahri YEMİŞÇİOĞLU

Dr. Ahsen RAYMAN ERGÜN

Arş. Gör. Dr. Burcu ÖZTÜRK KERİMOĞLU

Bilişim Komisyonu

 1. Anket formlarının elektronik ortama aktarılması
 2. Geriye dönük öğrenci bilgi sisteminin oluşturulması
 3. Öğrenci anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi, ayrıca hazırlanan raporların her dönem sonunda eğitim komisyonuna sunulması
 4. Mezunlar ve endüstriyel ilişkiler komisyonlarına değerlendirme konusunda destek verilmesi
 5. Ortak verilen derslerde anket formlarının tüm öğretim üyeleri tarafından doldurulmasının ve değerlendirilmesinin sağlanması
 6. Toplanan bilgilerin formlara dökülmesi
 7. Bölüm web sayfasının güncellenmesi
 8. Öğrencilerin ders değerlendirme anketlerine öğretim üyesinin değerlendirilmesiyle ilgili maddelerin eklenmesi.
 9. Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışma yapılması.

Doç. Dr. Seda ERSUS

Doç. Dr. Burcu KAPLAN TÜRKÖZ

Arş. Gör. Dr. Onur ÖZDİKİCİERLER

Arş. Gör. Dr. Ceyda DADALI

Arş. Gör. Dr. Canan KARTAL

Arş. Gör. Ömer Faruk ÇOKGEZME

 

 

Mezunlar Komisyonu

 1. Mezunlar toplantısı düzenlenmesi
 2. Mezun bilgi bankasının oluşturulması
 3. Mezun anketlerinin yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması
 4. Mezun anketlerinin değerlendirilmesinde bilişim komisyonu ile işbirliği yapılması

        

Prof.Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM

Doç. Dr. Gülen YILDIZ TURP

Doç. Dr. Özlem KIZILIRMAK ESMER

Öğr.Gör.Dr. Burak ALTINEL

Arş. Gör. Dr. Canan KARTAL

 

İdari ve Mali İşler komisyonu

 1. Aşağıda belirtilen konularda Mühendislik Fakültesi Dekanlığından bilgilerin alınması.
 1. Bölüm ve Fakülte düzeyindeki harcamalar
 2. Kurumda öğretim üyesi ve öğrenci sayıları
 3. Organizasyon şeması
 4. Personel ve öğrencilerle ilgili
 5. Öğretim elemanlarının ücretleri
 1. Strateji geliştirme raporlarına temel olacak şekilde mevcut çalışmaların bir rapor halinde düzenlenmesi ve tüm güncellemelerin bu rapor üzerinde yapılmasının ve bunun sürekliliğinin sağlanması için sistem oluşturulması.
 2. Eğitimle ilgili ders ve uygulamalar hakkında destek veren ve destek verilen bölümlerin belirlenmesi

Prof. Dr. Semih ÖTLEŞ

Prof. Dr. Nurcan KOCA

Doç. Dr. İlkin ŞENGÜN

Dr. Ahsen RAYMAN ERGÜN

 

 

Altyapı ve Altyapı Geliştirme Komisyonu

 1. Bölüm altyapısının koşullarının belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması
 2. Eğitimde kullanılan paket programların güncellenerek sayılarının arttırılmasının sağlanması
 3. Kütüphane olanaklarının, bilişim sistemlerinin geliştirilmesiyle kullanımının arttırılması
 4. Pilot tesis ve laboratuvarlarda yapılan yeniliklerin belirlenerek raporlanması (üretim için yapılan araştırmalar)

 

Prof. Dr. Fikret PAZIR

Prof. Dr. Sedef Nehir EL

Prof. Dr. Yekta GÖKSUNGUR

Prof. Dr. Filiz İÇİER

Prof. Dr. Nurcan KOCA

Prof. Dr. İlkin ŞENGÜN

Doç. Dr. Emine NAKİLCİOĞLU

Arş. Gör. Dr. Müge URGU ÖZTÜRK

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

 1. Mezuniyet töreninin düzenlenmesi
 2. Spor faaliyetlerinin katılımının teşvik edilmesi
 3. Bölüm içi sosyal etkinliklerin düzenlenmesi

 

Doç. Dr. Özlem KIZILIRMAK ESMER

Öğr.Gör.Dr. Burak ALTINEL

Dr. Ahsen RAYMAN

Arş.Gör.Dr. Hülya İLYASOĞLU BÜYÜKKESTELLİ

 

 

 

 

İş Güvenliği ve Atık Yönetimi

 1. Laboratuvarlarda çalışma emniyeti ve güvenlik kurallarının düzenlenmesi (ilk yardım ve güvenlik gözlüğü dolaplarının ve uyarı levhalarının kontrolü)
 2. Atıkların tanımlanması ve sınıflandırılması
 3. Atık yönetimi alt yapısının oluşturulması
 4. Gerçekleştirilen alt yapı çalışmasının raporunun özetlenerek, öz değerlendirme raporuna eklenmesi.
 5. Yangın raporunun güncellenmesi

Prof. Dr. Nurcan KOCA

Prof. Dr. Özgül ÖZDESTAN OCAK

Doç. Dr. Burcu KAPLAN TÜRKÖZ

Doç. Dr. Emine NAKİLCİOĞLU

 

Uluslararası ve Üniversiteler Arası İlişkiler Komisyonu

 1. Erasmus, Mevlana ve IAESTE gibi uluslararası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi
 2. Farabi gibi üniversiteler arası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi
 3. Öğrenci hareketliliğini sağlayacak programların (Erasmus, Farabi gibi) son üç yıllık uygulamalarının ve değerlendirilmesinin yapılması

Doç. Dr. Özlem KIZILIRMAK ESMER

Doç. Dr. Nur DİRİM

Doç. Dr. Seher KUMCUOĞLU

Arş. Gör. Dr. Burcu ÖZTÜRK KERİMOĞLU

Arş. Gör. Dr. Ceyda DADALI

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ