Sürekli Geliştirme Komisyonları, Görevleri ve Üyeleri

E.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü Sürekli Geliştirme Komisyonları, Görevleri ve Üyeleri

 

Komisyonlar

Görev Tanımları

Komisyon Üyeleri

Akreditasyon ve Kalite Komisyonu

 1. Özdeğerlendirme raporunun hazırlanması
 2. Komisyonlar arası koordinasyonun sağlanması
 3. Öğretim kadrosunun analizi
 4. Tüm sürekli iyileştirme komisyonlarından özdeğerlendirme raporlarının dönemlik olarak istenmesi.

 

Prof. Dr. Şebnem TAVMAN
Prof.Dr. Duygu KIŞLA
Doç.Dr. Gülten TİRYAKİ GÜNDÜZ
Yrd.Doç.Dr. Gülen YILDIZ TURP
Ar.Gör. Dr. Şebnem ŞİMŞEK
Ar.Gör. Dr. Sırma YEĞİN
Ar.Gör. Müge URGU

Eğitim Komisyonu

 1. Ders ve derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi
 2. Öğretim Kadrosu ve yük özetinin güncellenmesi
 3. Derslerin MÜDEK ölçütlerine göre değerlendirilmesi
 4. Lisans öğrencilerinin LYS derecelerinin saptanması
 5. Lisansüstü öğrencilerin ALES derecelerinin saptanması
 6. Yatay ve dikey geçişlere ait bilgilerin belirlenmesi
 7. Lisans eğitim programının güncellenmesi
 8. Geriye dönük öğrenci bilgi sisteminin değerlendirilmesi.
 9. Dönem başlarında danışman-öğrenci toplantılarının yapılarak tutanak hazırlanmasının sağlanması.
 10. Başarı istatistiklerinin yıllara göre belirlenmesi.
 11. Eğitim amaçları, misyon ve vizyonun güncellenerek öğrencilere duyurulması (web sayfası, MÜDEK panosu)
 12. Ölçme değerlendirme sonuç raporlarının değerlendirilerek, akreditasyon komisyonu ve Bölüm akademik kurulunun bilgilendirilmesi ve elde edilen kazanımların iç paydaş çevriminde kullanılması.
 13. MÜDEK Ölçüt 3, MÜDEK çıktılarının yeniden değerlendirilmesi ve yeni program çıktılarının belirlenmesi.
 14. Program çıktılarının MÜDEK çıktıları doğrultusunda güncellenmesi ve gerekli eklemelerin yapılması.
 15. Öğrenci-danışman toplantı sonuçlarına göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirmelerin iç paydaş döngüsüne yansıtılması.
 16. 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile toplantı yapılarak eğitim amaçlarının ve program çıktılarının güncellenmesi

Prof.Dr.Şebnem TAVMAN
Prof.Dr.Aytaç SAYGIN GÜMÜŞKESEN
Prof.Dr.Meltem SERDAROĞLU
Prof.Dr.Figen ERTEKİN
Prof.Dr.Taner BAYSAL
Prof.Dr. Yeşim ELMACI
Prof.Dr. Duygu KIŞLA
Doç.Dr. Gülten TİRYAKİ GÜNDÜZ
Yrd.Doç.Dr.S. Nur DİRİM
Yrd.Doç.Dr. Seda ERSUS BİLEK
Yrd.Doç.Dr. Gülen YILDIZ TURP
Ar.Gör. Dr. Şebnem ŞİMŞEK
Ar.Gör. Dr. Sırma YEĞİN
Ar.Gör. Hatice Pınar YÜKSEL
Ar.Gör. Hülya ÇAKMAK

Bitirme Tezi Komisyonu

 1. Bitirme tezlerinin ilanı
 2. Öğrencilerin bitirme tezine kayıtlanması
 3. Bitirme tezi formatının güncellenmesi.
 4. Poster hazırlama kural ve ilkelerinin güncellenmesi
 5. Bölümde yapılan bitirme tezlerinin arşivlenmesi
 6. Bitirme tezi ve sunumlarının sayısının ve niteliğinin (araştırma-derleme) yıllara göre raporlanması.
 7. Mezuniyet aşaması anketlerinin bitirme tezi danışmanları tarafından yapılması, değerlendirilmesi ve bilişim komisyonuyla işbirliği yapılarak anketlerin değerlendirilmesi.
 8. TÜBİTAK destekli bitirme tezlerinin kayıtlarının tutulması
 9. Çok disiplinli bitirme ödevlerinin verilmesinin organizasyonu

Prof.Dr.Yeşim ELMACI
Doç.Dr.İlkin ŞENGÜN
Ar.Gör. Onur ÖZDİKİCİERLER
Ar.Gör. Gülşah ÇALIŞKAN
Ar.Gör. Mutlu ÇEVİK

 

Endüstriyel İlişkiler Komisyonu

 1. Endüstri Danışma Kurulu (EDK) toplantılarının yapılması ve mezunlarda istenen özelliklerin belirlenmesi, sonuçların değerlendirilerek eğitim amaçlarının güncellenmesi
 2. Endüstri Danışma Kurulu’nun yenilenmesi.
 3. Staja ilişkin konular ve staj anketlerinin düzenlenmesi
 4. Yıllara göre staj yapılan yerlerin listelerinin güncellenmesi.
 5. Teknik gezilere ilişkin düzenlemelerin yapılması
 6. İşveren ile mezun arasında ara yüzey oluşturulması
 7. Bitirme tezlerinin de sunulacağı “Gıda Sektöründe Üniversite Sanayi Paylaşımları” toplantısının organizasyonu.
 8. “Kariyer Günleri” toplantılarının düzenlenmesi ve dökümante edilmesi.
 9. İşveren anketlerinin düzenlenmesi ve uygulanması
 10. İşveren anketlerinin yapılması ve bilişim komisyonuyla işbirliği yapılarak anketlerin değerlendirilmesi.
 11. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının EDK ile paylaşılarak eğitim amaçlarının güncellenerek eğitim komisyonuna sunulması.

Prof.Dr. Taner BAYSAL
Prof.Dr. Sibel KARAKAYA
Prof.Dr.Yekta GÖKSUNGUR
Doç.Dr. Nurcan KOCA
Yrd.Doç.Dr. Fahri YEMİŞÇİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Seda ERSUS BİLEK
Ar.Gör. Ahsen RAYMAN
Ar.Gör. Mehmet Selim ŞILBIR

Bilişim Komisyonu

 1. Anket formlarının elektronik ortama aktarılması
 2. Geriye dönük öğrenci bilgi sisteminin oluşturulması
 3. Öğrenci anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi, ayrıca hazırlanan raporların her dönem sonunda eğitim komisyonuna sunulması
 4. Mezunlar ve endüstriyel ilişkiler komisyonlarına değerlendirme konusunda destek verilmesi
 5. Ortak verilen derslerde anket formlarının tüm öğretim üyeleri tarafından doldurulmasının ve değerlendirilmesinin sağlanması
 6. Toplanan bilgilerin formlara dökülmesi
 7. Bölüm web sayfasının güncellenmesi
 8. Öğrencilerin ders değerlendirme anketlerine öğretim üyesinin değerlendirilmesiyle ilgili maddelerin eklenmesi.
 9. Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışma yapılması.

Yrd.Doç.Dr. Özlem KIZILIRMAK ESMER
Ar.Gör. Onur ÖZDİKİCİERLER
Ar.Gör. Gülşah ÇALIŞKAN
Ar.Gör. Mehmet Selim ŞILBIR
Ar.Gör. Canan KARTAL
Ar.Gör. Serdal SABANCI
Ar.Gör. Burcu ÖZTÜRK
Ar.Gör. Ceyda DADALI
Ar.Gör. Mutlu ÇEVİK

Mezunlar Komisyonu

 1. Mezunlar toplantısı düzenlenmesi
 2. Mezun bilgi bankasının oluşturulması
 3. Mezun anketlerinin yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması
 4. Mezun anketlerinin değerlendirilmesinde bilişim komisyonu ile işbirliği yapılması

        

Prof.Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM
Doç.Dr. İlkin ŞENGÜN
Doç.Dr. Özgül ÖZDESTAN OCAK
Öğr.Gör.Dr. Burak ALTINEL
Ar.Gör. Emine NAKİLCİOĞLU
Ar.Gör. Hamza BOZKIR

İdari ve Mali İşler komisyonu

 1. Aşağıda belirtilen konularda Mühendislik Fakültesi Dekanlığından bilgilerin alınması.
 2. Bölüm ve Fakülte düzeyindeki harcamalar
 3. Kurumda öğretim üyesi ve öğrenci sayıları
 4. Organizasyon şeması
 5. Personel ve öğrencilerle ilgili
 6. Öğretim elemanlarının ücretleri
 7. Strateji geliştirme raporlarına temel olacak şekilde mevcut çalışmaların bir rapor halinde düzenlenmesi ve tüm güncellemelerin bu rapor üzerinde yapılmasının ve bunun sürekliliğinin sağlanması için sistem oluşturulması.
 8. Eğitimle ilgili ders ve uygulamalar hakkında destek veren ve destek verilen bölümlerin belirlenmesi

Prof.Dr. Semih ÖTLEŞ
Prof.Dr. Yekta GÖKSUNGUR
Ar.Gör. Hülya ÇAKMAK

 

Altyapı ve Altyapı Geliştirme Komisyonu

 1. Bölüm altyapısının koşullarının belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması
 2. Eğitimde kullanılan paket programların güncellenerek sayılarının arttırılmasının sağlanması
 3. Kütüphane olanaklarının, bilişim sistemlerinin geliştirilmesiyle kullanımının arttırılması
 4. Pilot tesis ve laboratuvarlarda yapılan yeniliklerin belirlenerek raporlanması (üretim için yapılan araştırmalar)

 

Prof.Dr. Fikret PAZIR
Prof.Dr. Sedef Nehir EL
Prof.Dr. Yekta GÖKSUNGUR
Doç.Dr. Filiz İÇİER
Doç.Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM
Doç.Dr. Özgül ÖZDESTAN OCAK
Yrd.Doç.Dr. Fahri YEMİŞÇİOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Seher KUMCUOĞLU
Öğr.Gör.Dr. Burak ALTINEL
Arş.Gör. Emine NAKİLCİOĞLU
Ar.Gör. Hatice Pınar YÜKSEL

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

 1. Mezuniyet töreninin düzenlenmesi
 2. Spor faaliyetlerinin katılımının teşvik edilmesi
 3. Bölüm içi sosyal etkinliklerin düzenlenmesi

 

Yrd. Doç. Dr. Burcu KAPLAN TÜRKÖZ
Ar.Gör. Ahsen RAYMAN
Ar.Gör. Serdal SABANCI
Ar.Gör. Ceyda DADALI
Ar.Gör. Müge URGU

İş Güvenliği ve Atık Yönetimi

 1. Laboratuvarlarda çalışma emniyeti ve güvenlik kurallarının düzenlenmesi (ilk yardım ve güvenlik gözlüğü dolaplarının ve uyarı levhalarının kontrolü)
 2. Atıkların tanımlanması ve sınıflandırılması
 3. Atık yönetimi alt yapısının oluşturulması
 4. Gerçekleştirilen alt yapı çalışmasının raporunun özetlenerek, öz değerlendirme raporuna eklenmesi.
 5. Yangın raporunun güncellenmesi

Prof.Dr. Gülden OVA
Doç.Dr. Filiz İÇİER
Doç.Dr. Nurcan KOCA
Yrd.Doç.Dr.Kemal DEMİRAĞ
Yrd. Doç. Dr. Burcu KAPLAN TÜRKÖZ
Ar.Gör. Hatice Pınar YÜKSEL
Ar.Gör. Hamza BOZKIR
Ar.Gör. Canan KARTAL

Uluslararası ve Üniversiteler Arası İlişkiler Komisyonu

 1. Erasmus, Mevlana ve IAESTE gibi uluslararası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi
 2. Farabi gibi üniversiteler arası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi
 3. Öğrenci hareketliliğini sağlayacak programların (Erasmus, Farabi gibi) son üç yıllık uygulamalarının ve değerlendirilmesinin yapılması

Prof. Dr. Meltem SERDAROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Nur DİRİM
Yrd.Doç.Dr. Seher KUMCUOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Özlem KIZILIRMAK ESMER
Ar. Gör. Burcu ÖZTÜRK